Трифазний струм, трифазне електричне коло.З'єднання зіркою. З'єднання трикутником

Трифазний струм, трифазне електричне коло

3 метою заощадження електричної енергії під час її транспор­тування та ефективності її використання у техніці об'єднують низку кіл з незалежними джерелами живлення в одну систему. Широко вико­ристовуються трифазні та шестифазні кола.

Трифазну систему вперше розробив та впровадив наприкінці XIX ст. М.О. Доліво-Добровольський. Джерелом енергії у трифазних системах є три обмотки генератора. Обмотки укладаються таким чином, що вони індукують змінні ЕРС, які зсунуті на третину періоду.

Трифазне електричне коло — це сукупність трьох елект­ричних кіл, що мають синусоїдну ЕРС однакової частоти. ЕРС зсу­нуті за фазою на одну третину періоду. Ці ЕРС генеруються в одному (звичайно машинному) джерелі живлення.

Фазами називають незалежні електричні кола з незалежними дже­релами живлення, що об'єднуються в одну систему.

Фазами також називаються незалежні джерела живлення кожного кола, що об'єднуються.

Фазами ще називаються приймачі електричної енергії в кожному колі, що об'єднуються.

За визначенням трифазної системи миттєві значення фазних ЕРС є:

Фази джерел позначаються буквами Л, В, С, а фази приймачів а, в, с. На рис. 11 наведено векторну діаграму ЕРС.

Трифазна система, що має однакові умови в усіх фазах (комплексні опори та амплітуди ЕРС рівні), називається симет­ричною.

Рис. 11

З'єднання зіркою

Три незалежних кола можна об'єднати таким чином, що кінці фазних обмоток генератора та фази приймачів утворять два вузли (рис. 12). Таке об'єднання називається з 'єднанням зіркою.

Рис. 12

Провід, що з'єднує два вузли, називається нейтральним, або нейтраллю. Інші проводи (Аа, Вв, Сс) називаються лінійними. Напру­га на затискачах фаз генератора (або навантаження) називається фаз­ною напругою. Струм у обмотках фаз або фазних навантаженнях — це фазний струм. Напруга між лінійними проводами —лінійна напруга. Струм у лінійних проводах називається лінійним струмом.

Струм у нейтральному проводі

Якщо система симетрична, то

У цьому разі

Отже, якщо навантаження симетричне, струм у нейтральному про­воді відсутний.

Із схеми, наведеної на рис. 12, випливає

тобто при з'єднанні зіркою завжди лінійний струм є й фазним струмом. Лінійні напруги є різницею відповідних фазних напруг:

Векторна діаграма трифазного кола при з'єднанні у зірку наведена на рис. 13.

Вектори фазних напруг UA, UB, Uc зсунуті на третину періоду відносно один одного.

Струми у фазах відстають на кут ф, лінійні напруги визначають як геометричну різницю векторів.

При симетричному навантаженні із трикутників напруг випливає:

Рис.13

При з'єднанні зіркою використовують основні співвідношення

Застосовують трипровідну та чотирипровідну схему з'єднан­ня приймачів зіркою. Трифазні приймачі електричної енергії, що мають гарантоване симеїрїгше навантаження, умикають за трипроводною схемою (тобто без нульового провода). Типовим навантаженням такого

типу є трифазні асинхронні двигуни, що мають симетричне наванта­ження фаз.

Звичайні однофазні приймачі електричної енергії (побутові прила­ди, лампи, електричні інструменти тощо) умикаються за чотирипровід-ною схемою (тобто з нульовим проводом). Нульовий провід забезпечує однакові фазні напруги на приймачах при несиметричному наванта­женні. Крім того, можна застосовувати як лінейну, так і фазну напругу на приймачах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2