Географія населення світу та РПС

В економічно розвинутих країнах є можливості для великих капіталовкладень у НДДКР (науково-дослідні й дослідно-конструк­торські роботи), що дозволяє розміщувати наукомістке виробницт­во. Цьому також сприяє наявність висококваліфікованих кадрів у країні і зваблювання найобдарованіших вчених, інженерів і талано­витих фахівців з інших країн. Наукомістке виробництво часто є й капіталомістким; тому лише високорозвинуті країни здатні розви­вати й розміщувати виробництво згідно з вимогами науково-техніч­ного прогресу. Якщо ще півсторіччя тому зробити ривок в економіч­ному розвитку можна було за рахунок екстенсивних методів, шля­хом кількісного нарощування виробничих потужностей (як-от у Китаї, СРСР), то тепер це означало б відставання, регрес, марнування зро­стаючого об'єму ресурсів при зниженні ефективності виробництва.

Отже, між розміщенням виробництва і рівнем економічного роз­витку країни є глибинний зв'язок. Чим розвиненіша економіка, тим досконаліша (за інших однакових умов) територіальна організація та галузева структура народного господарства.

Рівень економічного розвитку країни визначається системою загальних показників, які треба знати економістові для аналізу ефек­тивності розміщення виробництва. До цих показників належать: валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП), національний дохід, валовий суспільний продукт (ВСП), про­дуктивність суспільної праці.

Валовий національний продукт характеризує кінцеві результа­ти діяльності національної економіки та є найзагальнішим показ­ником рівня її розвитку. Він створюється як у матеріальній, так і в нематеріальній сферах діяльності. ВНП визначається як сума вало­вої доданої вартості усіх галузей народного господарства. До нього не зараховується вартість сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів, які були витрачені у процесі виробництва. Частина ВНП може бути зароблена за кордоном так званими "ре­зидентами" економічної території країни, наприклад, філіями фірм або приватними особами, які мають за кордоном джерело доходу. При обчисленні ВНП враховується також різниця між експортом та імпортом. Валовий внутрішній продукт характеризує кінцеві результати внутрішньої економіки, цебто без урахування надходжень ззовні. ВВП України в 1998 р. становив 104 млрд грн.

Валовий суспільний продукт визначається як сума валової про­дукції галузей матеріального виробництва. Він включає вартість витраченої сировини, матеріалів, енергії для виробництва продукції. Отже, це не тільки додана вартість, але й вартість минулої праці.

Національний дохід трактується подвійно. Колись у соціалістич­них країнах вважалось, що він утворюється лише у сфері матері­ального виробництва. Проте є й інше розуміння матеріального доходу: він утворюється і у сфері матеріального виробництва, і у невироб­ничій сфері. В такому випадку національний дохід дуже близький за змістом до валового національного продукту, але відрізняється від нього розміром податків на виробництво та імпорт, а також су­мою амортизаційних відрахувань.

Показники ВНП, ВВП, ВСП та національного доходу дозволя­ють визначити місце країни у світовій економіці. При цьому важ­ливо враховувати не лише абсолютні розміри згаданих показників, але і їх виробництво на душу населення. Є ще й інші величини, які також характеризують рівень економічного розвитку країни. Це національне багатство, що трактується як сукупність накопичених матеріальних благ. До нього зараховуються обсяги основних фондів, обігових коштів, приватного майна тривалого використання.

Продуктивність суспільної праці обчислюється як відношення виробленого національного доходу до чисельності працівників, котрі його створили. Залежно від методики визначення національного доходу, це можуть бути або усі працівники, або лише працівники зі сфери матеріального виробництва.

Нарешті, економічний розвиток країни визначається галузевою структурою економіки, її збалансованістю, питомою вагою галузей, що визначають науково-технічний прогрес. Важливою характеристикою є ступінь участі країни в міжнародному територіальному поділі праці.

Таким чином, економічним передумовам властива різноманітність проявів. Вони не лише впливають на галузеву структуру й просто­рову конфігурацію виробництва, але й визначають динамічність про­цесу розміщення продуктивних сил.

Таблиця ВВП ряду країн у 1997 р. (млрд дол. США)

Країна  

ВВП  

Країна  

ВВП  

США  

7075  

Велика Британія  

1110  

КНР  

3670  

Італія  

1100  

Японія  

2640  

Бразилія  

1000  

ФРН  

1625  

Мексика  

685  

Індія  

1415  

Канада  

630  

Франція  

1160  

Росія  

580  

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16