Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Отож з даних таблиці № 9 бачимо, що найбільшу питому вагу у загальній сумі видатків займають поточні видатки, тому мають найбільший вплив на зміну суми видатків по кошторису.

Сума поточних видатків змінилася за рахунок збільшення поточної ваги видатків на товари та послуги у 2003 році на 4.93%, або у сумарному вигляді це становить 124264 гривні та скорочення видатків на субсидії та поточні трансферти 6730 гривень, а саме на виплати стипендії. Збільшення викликане зростом видатків на оплату праці в сумі 77590 гривень та відповідне збільшення нарахувань на неї на 28024 гривні, а також збільшення суми видатків по коду 1160. при цьому зменшилися видатки на закупівлю предметів постачання і матеріалів та утримання бюджетних установ на суму 3086 гривень.

Розглянемо, які зміни пройшли в складі видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Згідно даних таблиці № 8 бачимо , що порівняно з 2002 роком, збільшили видатки на оплату теплопостачання на18050 гривень, водовідведення та водопостачання на 700 гривень, енергоносіїв на 4760 гривень, та скоротили видатки на оплату інших комунальних послуг на 300 гривень. Отже ці зміни в середині коду видатків привели до загального збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 23210 гривень.

Видатки на закупівлю предметів постачання і матеріалів та утримання бюджетних установ скоротилися через зменшення фінансування на закупівлю продуктів харчування - 2350 гривень та м’якого інвентарю та обмундирування -1536 гривень. При цьому зменшивши фінансування по вище вказаних видатках дофінансували оплату транспортних послуг та утримання їх в сумі 200 гривень та оплату інших послуг та видатків на 600 гривень, що й привело до вище вказаної зміни видатків по цьому коду.

Порівняно із 2002 роком були зменшені капітальні видатки на 1850 гривень.

Тепер проаналізуймо стан виконання кошторису за 2002 рік. Для цього використаємо дані нижче вказаної таблиці.

Таблиця 3.1.8.

Звіт про виконання кошторису 2002 рік по ПТУ-33

Показники

Затвер-джено кошторисом

Додано по кошторису

План асигнувань на 2002р  

Касові видат-ки

Фактичні видат-ки

Зали-

шок на

кінець

року

1

2

4

5

6

ВИДАТКИ

600088

40830

640918

633518

669366

-35848

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

594088

40830

634918

633518

665216

-31698

Видатки на товари і послуги

450908

40830

491738

490338

521896

31531

Оплата праці працівників бюджетних установ

279174

-10000

269174

269174

269174

0

Заробітна плата

 

267700

267700

267700

0

Грошове утримання військовослужбовців

           

Виплати по тимчасовій непрацездатності

 

1474

1474

1474

0

Нарахування на заробітну плату

94784

94784

94784

0

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ

26700

26700

25900

21667

+4233

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0

0

0

0

0

0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 

Продукти харчування

22790

22790

22790

18567

+4223

М'який інвентар та обмундирування

3110

3110

3110

3110

0

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

600

600

_

Оренда

 

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

 

Послуги зв'язку

 

Продовження таблиці 3.1.8.

Оплата інших послуг та інші видатки

200

200

_

Видатки на відрядження

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення

           

Оплата комунальних послуг енергоносіїв

41720

59360

101080

100480

104578

-4098

Оплата теплопостачання

26100

53120

79220

79220

79220

0

Оплата водопостачання і водовідведення

1500

450

1950

1650

5648

-3998

Оплата електроенергії

13620

5790

19410

19410

19410

0

Оплата природного газу

0

0

0

0

0

0

Оплата інших комунальних послуг енергоносіїв

500

500

200

500

-300

Оплата інших носіїв

0

0

0

0

0

0

Дослідження і розробки, державні програми

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями

           

Субсидії і поточні трансферти

143180

143180

143180

143347

-167

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

           

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

           

Поточні трансферти населенню

143180

143180

143180

143347

-167

Виплата пенсій і допомоги

           

Стипендії

143180

143180

143180

143347

-167

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг

           

Поточні трансферти за кордон

           

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

6000

6000

4150

-4150

Придбання основного капіталу

6000

6000

4150

-4150

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

6000

6000

4150

-4150

Капітальне будівництво (придбання)

Продовження таблиці 3.1.8.

0

0

0

0

0

0

Будівництво житла

           

Будівництво виробничих об'єктів

           

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

           

Капітальний ремонт

Реконструкція та реставрація

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

           

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання

           

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів

           

Створення державних запасів і резервів

           

Придбання землі і нематеріальних активів

           

Капітальні трансферти

0

0

0

0

0

0

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

           

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

           

Капітальні трансферти населенню

           

Капітальні трансферти за кордон

           

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

           

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30