Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Аналітичний облік витрат ведеться, як правило, позамовним методом, тобто на кожне замовлення відкривають окрему картку аналітичного обліку витрат, записи у якій є підставою для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції та виконаних робіт (наданих послуг), або вартості незавершеного виробництва.

2.4. Контроль за рухом та формуванням видатків

Бухгалтери, економісти, Контрольно-ревізійні служби здійснюють систематичний контроль за формуванням видатків і цільовим використанням коштів загального та спеціального фондів. Цей контроль починається вже на етапі складання кошторису і закінчується аналізом його виконання.

Попередній контроль за витрачанням коштів з Державного бюджету здійснюють органи Державного казначейства. З метою забезпечення такого контролю операційно-контрольне управління ГУДКУ, відділи обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, операційні відділи, відділи бухгалтерського обліку і звітності територіальних відділів ДКУ на підставі поданих розпорядниками коштів платіжних доручень з доданими до них рахунками, рахунками-фактурами, накладними, трудовими угодами, договорами на виконання робіт, актами виконаних робіт, тощо здійснюють перевірку щодо доцільності і ефективності видатків загального та спеціального фондів.

Суми, що підлягають перерахунку звіряються з кошторисом видатків установи, із залишками невикористаних асигнувань по підрозділах бюджетної класифікації. В разі необхідності перевірка проводиться безпосередньо в установі.

Контроль здійснюють також при отриманні готівки на виплату заробітної плати, стипендії, допомоги, витрат на службові відрядження тощо. Разом із довіреністю на одержання готівки в банку в орган ДКУ подають для перевірки документи, що підтверджують необхідність витрат з бюджету( розрахунково-платіжні відомості, трудові угоди, накази на відпустки, матеріальну допомогу, лікарняні листи, накази на преміювання). На прийнятих до виконання документах проставляється відбиток штампу казначея.

Операційно-контрольні управління, операційні відділи управління, відділи бухгалтерського обліку та звітності органів ДКУ ведуть до кожного реєстраційного рахунку особові картки, які містять розгорнуту інформацію про бюджетні видатки, їх використання та залишок.

З метою створення необхідних умов для ефективного використання коштів з Державного бюджету згідно з постановою КМУ від28.07.1998 року № 1139 розпорядники коштів, що утримуються за рахунок Державного бюджету і не переведені на казначейське виконання кошторисів видатків, подають розрахункові документи до установ банків після їх попередньої перевірки органами ДКУ та за умови наявності на них відбитків штампу казначея.

Запровадження кошторису видатків і жорстокого контролю за використанням коштів за кожною категорією видатків – вимушені дії, викликані дефіцитом доходів бюджету і необхідністю проведення комплексу заходів щодо економного використання бюджетних коштів, а також ліквідації маневрів з бюджетними та позабюджетними коштами, тобто ліквідації неправомірних дій по використанні коштів Державного бюджету.

2.5. Аудит в бюджетних установах з елементами власних аудиторських досліджень

2.5.1. Загальна характеристика аудиту в бюджетній сфері

На сьогоднішній день, бюджетні установи потребують державного регулювання з питань реформування існуючої системи державного фінансового контролю й розробки його нормативно-правової бази, у тому числі й внутрішнього аудиту.

Економічні передумови діяльності внутрішнього аудиту в бюджетних установах обумовлюються загальним становищем України сьогодні. Нестабільність законодавства, фінансові кризи, ріст податкових зборів, дефіцит бюджету - усе це ознаки молодої ринкової економіки. Для бюджетних установ, які фінансуються безпосередньо з Державного або місцевого бюджетів, а також можуть одержувати кошти з інших спеціальних джерел, внутрішній аудит необхідний і актуальний, як інструмент внутрішнього контролю всіх напрямків життєдіяльності й функціонування господарюючого суб'єкта.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30