Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

У різних країнах принципи бухгалтерського обліку мають певні відмінності, бо сформувалися вони залежно від національних особливостей їх еконо­мічного і суспільного розвитку, форм власності капіталу, способів господарювання і політичного ладу. Тому ці принципи для кожної держави історично обумовлені. Водночас інтеграція національних економік у світовому господарстві, інтернаціоналізація економіки сприяють формуванню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку діяльності, в тому числі і бюджетних установ.

В Україні ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та складання звітності грунтуються на використанні наступних принципів: законність, достовірність, повнота бухгалтерського обліку, дата операції, прийнятність вхідного балансу, превалювання сутності над формою, суттєвість, доречність, відкритість, сталість, правильність, обережність, незалежність, співставність, безперервність, окреме відображення активів і пасивів.

Незважаючи на те, що із моменту запровадження нових принципів у веденні бухгалтерського обліку та складання звітності в бюджетній сфері минуло чимало часу, зацікавленість до цього питання не зменшується, а навпаки, з можним днем зростає. Така зацікавленість, в першу чергу, спричинена реформуванням бухгалтерського обліку в бюджетній сфері, наявністю змін у самих принципах ведення бухгалтерського обліку, наближення їх до міжнародних стандартів та нових умов господарювання, які застосовують в бюджетній установі, а виходячи з цього, є необхідність адаптування бухгалтерсько-економічних служб бюджетних установ до сучасних облікових вимог.

По-друге, на сьогодні, на жаль, при наявності в Україні понад 40 тис. бюджетних установ, які самостійно ведуть бухгалтерський облік, відсутні спеціалізованні періодичні видання, які б повно і своєчасно доводили вимоги бюджетного законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, давали б фахові консультації та прислухались до думки головних бухгалтерів і впливали на формування принципів ведення обліку і складання звітності.

По-третє, в умовах широкого спектру діяльності бюджетних установ фахівець бухгалтерсько-скономічного апарату має не тільки здійснювати обліковий процес, але й в повній і достатній мірі впливати на зміцнення фінансово-економічного стану уста­нови, своїми діями уникати ймовірних недоліків та ризиків, що призводять до пору­шень і втрат фінансових ресурсів. Все це вказує на необхідність досконалого знання вимог законодавства, яке можна досягнути за умов постійного отримання потрібної і повної інформації.

На онові вище вказаного я сформулювала мету своєї роботи, яка полягає в тому, щоб всебічно вивчити видатки бюджетної установи, які здійснюються згідно кошторису, провести їх аналіз в динаміці та структурі і зробити відповідний висновок у сфері даного питання.

Основними завданнямидипломної роботи є:

– ознайомлення з обліком бюджетної установи на прикладі Отинійського ПТУ-33;

– поглиблення та узагальнення теоретико-методичних засад видатків бюджетної установи;

– проаналізувати кошторис бюджетної установи в динаміці і його структуру;

– зробити відповідні висновки, в яких наголосити на проблемах бюджетного обліку з даного питання;

Об‘єктом дослідження моєї роботи є видатки Отинійського ПТУ-33, які воно здійснює згідно, затвердженого Державним казначейством, кошторисом.

В процесі написання роботи я використала всі методи бухгалтерського бюджетного обліку, базуючись на основних, вище вказаних принципах.

Розділ №1. Теоретичні основи про видатки бюджетної установи

1.1. Загальна характеристика установи

Професійне технічне училище №33 засноване в жовтні 1954 року в місті Коломиї під №4, тобто носило назву Коломийське ПТУ №4. На той час училище вело підготовку кадрів для сфери побуту Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей. Тодішній контингент учнів училища становив 170-200 чоловік.

В 1963 році училище перенесено в смт. Отинію під назвою Отинянське ПТУ №33.

З 1965 року почало вести підготовку кадрів для Запорізького тресту «Укрспецводмонтаж», який виконував роботи в південно-східних областях України по спорудженню меліоративних систем для зрошування. Учні під час виробничої практики монтували трансформаторні підстанції, високовольтні лінії електропередач.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30