Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

2.2. Облік видатків із спеціального фонду

Бюджетні організації під час здійснення своєї діяльності можуть одержувати у своє розпорядження кошти не тільки з бюджету, а й з інших джерел.

Починаючи з 2000 р., усі позабюджетні кошти установ і органі­зацій, що утримуються за рахунок асигнувань з державного або місцевого бюджетів, включаються до спеціального фонду бюдже­ту як власні надходження цих установ та організацій і відповідні спеціальні видатки. Тобто усі позабюджетні кошти таких установ з 2000 р. враховуються у складі спеціального фонду державного бюд­жету і по суті є бюджетними. їх надходження та витрачання пла­нується в кошторисі доходів і видатків бюджетної установи.

Кошти, одержувані бюджетними організаціями, крім асигнування з бюджету, називаються позабюджетними (коштами спеціального фонду), і до них відносяться кошти, отримані від виконання робіт, надання послуг, реалізації продукції чи іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством. Ці кошти, відповідно до Закону України “Про державний бюджет України”, враховуються в складі спеціального фонду кошторису бюджетної установи.

Залежно від принципу походження і використання позабюджетні кошти поділяються на:

Спеціальні кошти

Суми за дорученнями

Депозитні кошти

Інші позабюджетні кошти

Спеціальні кошти — це доходи бюджетних установ і організацій, які вони отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції або іншої діяльності, що провадиться на підставі відповідних нормативно-правових актів, і використовують за цільовим призначенням згідно з кошторисом доходів і видатків установи.

Суми на виконання окремих доручень (суми за дорученнями) — це кошти, які бюджетні установи отримують від фізичних і юри­дичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих дору­чень або використання за цільовим призначенням, визначеним осо­бою, що надає такі кошти.

Інші власні надходження — це надходження, не включені до складу спеціальних коштів або сум за дорученнями.

Субвенції, одержані з інших бюджетів,— це кошти, виділені з бюджету іншого рівня органам державної влади, що утримуються за рахунок державного бюджету, для виконання делегованих зако­нами України повноважень органів місцевого самоврядування, або інших, визначених законодавством, функцій.

Інші доходи — це інші кошти спеціального фонду бюджету, включені до кошторису установи, крім інших власних надходжень.

Крім коштів спеціального фонду, окремим бюджетним уста­новам можуть надходити кошти, що їм не належать і які необхідно перерахувати за призначенням при настанні відповідних умов. Це так звані депозитні суми. Вони не належать до коштів спеціально­го фонду і в кошторисі не плануються.

Розпорядниками коштів спеціального фонду є керівники бюд­жетних установ, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями. Планування доходів і видатків спеціального фон­ду здійснюється в тому ж кошторисі, що й бюджетних коштів за­гального фонду, а їх облік ведеться за єдиним планом рахунків і на єдиному балансі. Операції з коштами спеціального фонду оформ­ляються тими ж первинними документами; щодо них діє та ж сама класифікація видатків, що й для коштів загального фонду бюдже­ту. Але облік операцій з коштами спеціального фонду ведуть у бюджетних установах на окремих, спеціально призначених для цьо­го рахунках.

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення опе­рацій з ними бюджетним установам відкриваються поточні рахун­ки в уповноважених установах банків, в яких їм відкрито поточні бюджетні рахунки, або спеціальні реєстраційні рахунки у відповід­них органах ДКУ. При цьому в органах ДКУ для установи може бути відкрито не більше чотирьох спеціальних реєстраційних ра­хунків за всіма видами позабюджетних коштів.

У сучасних умовах питома вага спеціальних коштів у кошто­рисі доходів і видатків окремих установ значна, тому важливого значення набуває правильно організований облік цих коштів, зав­дання якого такі:

—контроль за повним і своєчасним надходженням та оприбуткуванням коштів спеціального фонду;

—облік і контроль витрачання коштів спеціального фонду суворо за призначенням відповідно до з кошторисних передбачень;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30