Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Якщо касові та фактичні видатки збігаються в часі, вони називаються прямими видатками. Наприклад, якщо кошти, отримані з банку чи казначейства, витрачені за прямим призначенням відповідно до кошторису (видатки за електроенергію, газ, воду, телефон, поточний ремонт та інші послуги), то фактичні видатки збігаються з касовими.

На практиці, як правило, здійснення касових та фактичних видатків не збігається ні в часі, ні в сумі.

Касові видатки відображаються в обліку в момент отримання готівкових коштів або перерахування грошових коштів із поточного бюджетного чи реєстраційного рахунка. Відшкодування касових видатків відображається в момент зарахування на такий рахунок сум, унесених, наприклад, за об'явою про внесення готівки або перерахованих дебіторами згідно з платіжним дорученням.

Фактичних - у момент їх здійснення згідно з актами списання, накладними, актами виконаних робіт, приймання-передачі, рахунками-фактурами тощо.

Наприклад, фактичні видатки в обліку ПТУ-33 за КЕКВ 1110, 1120, 1300, як правило, випереджають касові у часі, але однакові за сумою. Це пов'язане з тим, що нарахування зарплати, стипендії та внесків на соціальне страхування здійснюється раніше, ніж перерахування платежів та отримання грошових коштів до каси для виплати.

Касові видатки відповідатимуть у часі фактичним при придбанні основних засобів, оскільки вартість придбаних основних засобів відразу списується на фактичні видатки.

За іншими кодами економічної класифікації видатків бюджету касові видатки найчастіше випереджають фактичні. Так, при придбанні бензину, канцелярських, господарських товарів, медикаментів, продуктів харчування спочатку, звичайно, відбувається оплата по рахунку (касові видатки), потім - оприбуткування оплачених цінностей, а вже потім - їх списання (фактичні видатки).

Наприклад: при придбанні матеріалів в квітні 2003 року у СП ”Зодіак” спочатку ПТУ-33 оплатило постачальнику 430 гривень, після оплати оприбуткувало одержані матеріали, а вже потім відбулося списання на суму 430грн.

Якщо фактичні видатки перевищують касові, це свідчить про погашення дебіторської заборгованості, що значиться на початок звітного періоду, або про створення через отримання товарів, робіт, послуг без попередньої оплати кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду. Крім того, за статтями видатків на харчування, медикаменти, канцтовари, видатків на утримання автотранспорту, капітальний ремонт перевищення фактичних видатків над касовими може бути наслідком списання у звітному періоді майна, придбаного раніше.

Якщо фактичні видатки менше касових, це свідчить про погашення кредиторської заборгованості, що значиться на початок звітного періоду, або про створення через проведення передоплати дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду. [Здійснення передоплати бюджетними установами обмежено місячним терміном відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.04.98 р. № 83].

Фактичні та касові видатки не тільки розподіляються, а й нерозривно пов'язані між собою та мають взаємне ув'язування. Отже, розподіл та одночасно взаємозв'язок дозволяють при аналізі видатків одержати чіткішу картину використання бюджетних коштів, контролю за їх цільовим використанням.

Пов'язати касові видатки з фактичними в розрізі КЕКВ можна за формулою:

Фактичні видатки за рік (період) + Кредитовий залишок на початок року (періоду) — Дебетовий залишок на початок року (періоду) - Кредитовий залишок на кінець року (періоду) + Дебетовий залишок на кінець року (періоду) — Касові видатки за рік (період).

Пов'язуючи подібним чином касові та фактичні видатки за всіма КЕКВ та окремо по видатках, здійснених за рахунок доходів загального фонду бюджету і спеціального фонду бюджету (щодо кожного виду доходів), можна не тільки одержати уявлення про причини невідповідності сум касових та фактичних видатків за рахунок впливу дебіторсько-кредиторської заборгованості або залишків матеріальних цінностей на початок та кінець періоду, за який провадиться ув'язування, а й виявити свої помилки. Якщо, припустимо, вартість запчастин, придбаних за рахунок коштів спецфонду, списано на бюджетні видатки, то при ув'язуванні касових видатків із фактичними по видатках, проведених за рахунок доходів загального фонду бюджету за КЕКВ 1135, видатки не ув'яжуться на суму неправильного списання. На таку ж суму не ув'яжуться видатки за КЕКВ 1135, здійснені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету. Наприкінці року така помилка може призвести до перекручення результатів виконання кошторису за загальним та спеціальним фондами бюджету. Якщо нараховану зарплату, відображену в обліку як фактичні видатки за КЕКБ 1111, отримано за рахунок коштів, що призначалися для видатків за КЕКВ 1120, то при ув'язуванні касових видатків із фактичними за кодами 1111 і 1120 розбіжність дорівнюватиме сумі завищення касових видатків за КЕКВ 1120обліку як фактичні видатки за КЕКБ 1111, отримано за рахунок коштів, що призначалися для видатків за КЕКВ 1120, то при ув'язуванні касових видатків із фактичними за кодами 1111 і 1120 розбіжність дорівнюватиме сумі завищення касових видатків за КЕКВ 1120.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30