Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Правильність обліку доходів та витрат бюджету забезпечується єдністю системи бюджетного обліку, в основу якої покладено бюджетну класифікацію, введену в дію Постановою ВРУ “Про структуру бюджетної класифікації України” від 12.07. 1996 року №327\96-ВРУ з 1 січня 1998 року [затверджена наказом Міністерства фінансів України за №604 від 27.12.2001 року “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”].

Порядок складання кошторисів бюджетними установами України регламентує “ Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетними установами ” [затверджений Постановою КМУ № 228 від 28 лютого 2002 року].

Постанова КМУ від 17.05.2002 року "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання".

З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання

2. Державному казначейству внести до нормативно-правових актів з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності бюджетними установами зміни, що випливають з цієї постанови.

3. Центральним органам виконавчої влади підготувати за погодженням з Міністерством фінансів і подати до 1 липня 2002 р. Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення або внесення змін до затверджених для відповідних галузей переліків платних послуг, які надаються бюджетними установами згідно з додатком

Розділ № 2. Облік видатків у бюджетній сфері

2.1. Видатки загального фонду

2.1.1. Облік касових видатків

При обліку виконання кошторису видатки поділяються на касові і фактичні.

Касові видатки – це кошти, перераховані Державним казначейством або фінансовими органами та видані безготівково або готівкою міністерствам, відомствам, установам.

Під касовими видатками розуміють суми, отримані установами з реєстраційних або поточних рахунків для використання.

Як приклад касових видатків можна навести такі операції: отримання готівки в касу на виплату заробітної плати, коштів на відрядження, для придбання матеріальних цінностей через підзвітних осіб, перераховані постачальникам тощо.

Порядок ведення обліку касових і фактичних видатків регулюється “Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ” та “Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”, затвердженими ДКУ 10.12.1999 р. № 114.

Облік касових видатків дає змогу контролювати загальний стан виконання бюджету і порівняння з фактичними видатками показує хід виконання бюджету за видатками.

Облік касових видатків ведеться на синтетичних рахунках 31 “Рахунки в банках” та 32 “Рахунки в казначействі” у розрізі відповідних субрахунків. По дебету фіксуються суми грошових коштів, що були отримані у вигляді фінансування і плати за деякі послуги, по кредиту фіксуються факти використання вказаних грошових коштів чи повернення плати, тобто здійснені касові видатки.

Облік операцій з руху грошових коштів при меморіально-ордерній формі обліку ведеться в меморіальному ордері № 2, 3, 3а (затвердженій наказом Державного казначейства від 27.07.2000 р. № 68. У випадку, коли установа має незначний обсяг операцій за вказаними рахунками, облік ведеться на картках ф. 292-а або в книзі ф. 292.

До касових видатків належать також суми грошових коштів, переведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розрахунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих реєстрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках. Аналітичний облік касових видатків ведеться по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30