Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

- код 1166 – оплата інших енергоносіїв;

- код 1170 - дослідження і розробки, видатки державного значення

- код 1171 - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації держпрограм.

- код 1172 - окремі заходи по реалізації держпрограм, не віднесених до заходів розвитку

2. Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями ( код 1200);

3. Субсидії і поточні трансферти ( код 1300:

-код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям);

-код 1320 - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

- код 1340 - поточні трансферти населенню

- 1341 - виплата пенсій і допомоги;

- 1342 - виплата стипендії;

- 1343 - інші поточні трансферти;

- 1350 - поточні трансферти за кордон.

До капітальних видатків належать:

1. Придбання основного капіталу ( код 2100):

- код 2110 - придбання устаткування і предметів довгострокового користування;

- код 2120 - капітальне будівництво (придбання):

- 2121 - будівництво (придбання) житла;

- 2122- будівництво (придбання) адміністративних об'єктів;

- 2123- інше будівництво (придбання);

- код 2130 - капітальний ремонт:

-2131 - капітальний ремонт житлового фонду;

-2132 - капітальний ремонт адміністративних об'єктів;

- 2133 - капітальний ремонт інших об'єктів;

-код 2140 – реконструкція та реставрація:

-2141 - реконструкція житлового фонду;

- 2142 - реконструкція адміністративних об'єктів;

- 2143 - реконструкція інших об'єктів;

- 2144 - реставрація пам'яток культури, історії та архітектури.

2. Створення державних запасів і резервів (код 2200);

3. Придбання землі і нематеріальних активів (код 2300);

4. Капітальні трансферти ( код 2400) :

- код 2410 - капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям;

- код 2420 - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;

- код 2430 - капітальні трансферти населенню;

- код 2440 - капітальні трансферти за кордон;

- код 2450 - капітальні трансферти до бюджету розвитку.

5. Нерозподілені видатки (код 3000) .

1.7. Нормативно-правова база бюджетного обліку

Основним законодавчим актом, що регулює процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, є Бюджетний кодекс України, основні положення якого набули чинності з 25 липня 2001 року,

З метою забезпечення єдиних методологічних основ органі­зації і ведення бухгалтерського обліку та звітності на всій території України в умовах різних форм власності та розвитку ринкових відносин Верховна Рада України прийняла Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт­ність в Україні». Цей документ передбачає єдині засади організації обліку і звітності для всіх підприємств, установ і організацій, що є юридичними особами за законами України. Згідно з п. 4 статті 6 цього Закону «порядок ведення бухгалтерського обліку і складан­ня фінансової звітності про виконання бюджетів і госпрозрахунко­вих операцій бюджетних установ встановлюється Державним каз­начейством України відповідно до законодавства».

Новий плану рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій бюджетних установ та операцій з виконання сільських, селищних і міських бюджетів [затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №890\4183 із змінами і доповненнями].

Крім того ДКУ розробило Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №890\4183 із змінами і доповненнями], а вже 27.07.2000 року наказом № 67 затвердило перші зміни та доповнення до цих документів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30