Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….4

Розділ 1 Теоретичні основи про видатки бюджетної установи…………….7

1.1. Загальна характеристика установи…………………………………………….7

1.2.Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ………… .9

1.3.Система розпорядників бюджетних коштів………………………… .…… .11

1.4.Порядок фінансування за відомчою структурою і через органи ДКУ з елементами порівняння……………………………………………………….……13

1.5. Кошторис, як індивідуальний фінансово-правовий акт……….……………20

1.6. Поняття бюджетної класифікації та її структура……………………….… .23

1.6.1. Склад і класифікація видатків………………………………………… .….23

1.6.2. Економічна класифікація та її роль в бюджетному обліку………… .… 28

1.7.Нормативно-правова база бюджетного обліку………………………….……32

Розділ 2 Облік видатків у бюджетній сфері………………… …………… 34

2.1. Видатки загального фонду…………………………………………………….34

2.1.1.Облік касових видатків………………………………………………………34

2.1.2.Облік фактичних видатків………………………………………………… .38

2.1.3.Розподіл та взаємозв’язок касових та фактичних видатків……………… 41

2.2. Облік видатків спеціального фонду………………………………………….45

2.3. Облік витрат виробничих майстерень у бюджетних установах……………49

2.4.Контроль за рухом та формуванням видатків………………………… 52

2.5Аудит видатків бюджетних установ з елементами власних досліджень……54

2.5.1.Загальна характеристика аудиту в бюджетній сфері………………… .….54

2.5.2.Аукдиторська перевірка та її результати………………………………… .59

Розділ 3 Аналіз видаткової частини кошторису доходів та видатків

ПТУ-33…… .………………………………………………………………………64

3.1.Аналіз видатків загального фонду…………………………………………….64

3.2.Аналіз видатків спецфонду……………………………………………………74

3.3.Порівняльний аналіз виконання кошторису видатків спецфонду………….78

Висновок……………………………………………………………………………80

Список використаних джерел… …………………………………….……… 84

Додатки………………………………………………………………….……… .86

ВСТУП

Поняття обліку є досить широким і багатогранним, оскільки він пов'яза­ний з господарською діяльністю людей. Необхідність обліку виникла в гли­боку давнину в процесі матеріального виробництва, а господарська діяльність сприяла його поширенню.

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйня­ття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об'єктами, то такий об­лік називається господарським, однією із складових якого є бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність бюджетної установи зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рі­шень.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах повинен забезпечити си­стематичний контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками цих уста­нов, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням, має сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності та розвитку соціаль­ної сфери установ.

Бюджетні установи (установи чи організації, визначені або створені згідно з Конституцією України, а також установи чи організації, що створені вста­новленим порядком органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України чи місцевих бюджетів) [ Бюджетний Кодекс України, стаття 2 ] викори­стовують виділені з бюджетів усіх рівнів державні кошти за цільовим призна­ченням у процесі виконання покладених на них функцій та здійснення заходів, передбачених кошторисами.

Облікова політика бюджетної установи – це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються бюджетною установою для складання і подання звітності. Вона базується на основних принципах бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах — це основні нормативні вимоги, з дотриманням яких здійснюються функції бюджетних установ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30