Антимонопольна політика в Україні

Зміст

Стор.

Вступ………………………………………………………………………………… 3

1. Теоретичні основи антимонопольного регулювання

1.1. Анотація на розділ із книги Макконнэл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика………………………………………………………………….4

1.2.Анотація на розділ книги Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз. Мікроекономіка………………………………………………………………………………………5

2. Монографії та книги

2.1. Анотація на монографію Valentine Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Cases and Materials on EC Competition Law………………………………… 7

2.2. Анотація на книгу Antitrust law and economics in a nutshel/ by Ernest Gellhorn, William E. Kovacic…………………………………………………………………………………… 9

2.3.Анотація на монографію Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право…11

3. Статті

3.1. Анотація на статтю Н.В. Задорожная. Предприятие на монопольном рынке…… .15

3.2.Анотація на статтю В. Полуянов. Монополізованість промисловості України і тенденції формування ринкових суб’єктів господарювання………………………………….16

3.3. Анотація на статтю Г.Филюк. Економіко-правові засади державного регулювання природних монополій в Україні………………………………………………………………… .18

3.4. Анотація на статтю В. Базилевич, Г Филюк. Роздержавлення природних монопольних структур в Ураїні……………………………………………………………… .…19

3.5. Анотація на статтю В.Кучеренко, С.Дзезик. Антимонопольне регулювання діяльності підприємств водопостачання……………………………………………….20

3.6. Анотація на статтю Сива Т.В. Конкуренція на ринку банківських послуг……… .21

3.7. Анотація на статтю Т.Бень, В. Сиченко. Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції…………………………………………………………………… 22

3.8. Анотація на статтю О.Мельникова. Особливості національної монополії……… 23

3.9. Анотація на статтю А. Покритан. Про економічний зміст сучасних суспільних відносин в Україні………………………………………………… .………………………………24

3.10. Анотація на статтю Інеса Шуміло. Антиконкурентні узгоджені дії……………… 25

3.11. Анотація на статтю Александр Грановский. Критерии согласия на экономическую концентрацию субъектов хозяйствования на рынке……………………….26

3.12. Анотація на статтю Виктория Малиновская. О совершенствовании антимонопольного законодательства……………………………………………… .………… 26

Перелік використаної літератури………………………………………… 28

Вступ.

Цей реферат містить низку анотацій на книги популярних американських економістів, на монографії іноземних авторів та на монографію і статті українських авторів. Реферат побудований за принципом “від теорії – до прак-тики”. Тому він може бути легко використаний для вивчення антимонопольної політики в Україні.

1. Теоретичні основи антмонопольного регулювання

1.1. Анотація на розділ книги

Макконнэл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т. 2. – Республика, 1992, 400 с.: табл., граф. – с.107-109.

ISBN 5-250-01486-0 (т. 2)

Для початку розглянемо процес регулювання природних монополій, щоб мати можливість на конкретних прикладах зрозуміти специфіку антимонопольного регулювання взагалі. Для цього використаємо класичний підручник Кемпбелла Р. Макконнелла та Стенлі Л. Брю “Економікс”.

Більшість чисто монополістичних галузей є природними монополіями і тому підлягають суспільному регулюванню. Зокрема, ціни і тарифи, які можуть призначати комунальні служби – залізні дороги, телефонні компанії, постачальники природного газу та електроенергії,– визначаються державними регулятивними комісіями чи управліннями.

Малюнок 1 показує пара-метри попиту та витрат природної монополії. Через великі постійні витрати крива попиту перетинає криву середніх витрат у точці, де середні витрати ще знижуються. Очевидно, що було б недоцільно мати ряд фірм у такій галузі, тому що, розділивши ринок, кожна фірма почала б переміщуватися далі наліво по своїй кривій середніх витрат, так що граничні витрати стали б значно вищими. Зв’язок між ринковими попитом та витратами такий, що досягнення нижчих витрат на одиницю продукції допускає тільки одного виробника.

Застосовуючи правило MR = MC, визначаємо, що Pm і Qm є ціною та випуском, що максимізують прибуток нерегульованого монополіста. Оскільки ціна перевищує середні валові витрати, монополіст має великий економічний прибуток, який сприяє нерівності доходів. Більше того, ціна перевищує граничні витрати, що означає недовикористання ресурсів цього подукту чи послуги. Постає питання: чи може державне регулювання викликати кращі результати, якщо оцінювати їх із точки зору суспільства?

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16