Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи

Утвердження української правової держави, розвиток громадянського суспільства нерозривно пов’язані зі становленням місцевої демократії, яка повною мірою може реалізуватися лише зі становленням місцевого самоврядування, розвитком громадської ініціативи на місцевому рівні.

У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки» наголошується, що важливим напрямом нового етапу адміністративної реформи є делегування управлінських функцій згори донизу та всебічний розвиток місцевого самоврядування [1, с. 26].

Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без широкого залучення громадян, в тому числі й молодого покоління, до процесів формування стратегії розвитку місцевих громад, участі їх у формуванні та роботі органів місцевого самоврядування, становленні інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні.

Цьому розвитку, зокрема, сприяє стратегічний курс Українського Уряду, Президента України щодо розробки та впровадження реальних механізмів залучення громадян до управління державними справами. Так, відповідно до Указу Президента України № 683/2002 від 1 серпня 2002 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» забезпечення відкритості формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної та соціальної політики держави визначено пріоритетним завданням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади [9].

Проблемам становлення місцевої демократії, місцевого самоврядування в Україні, наближення їх до європейських стандартів присвячено чимало наукових праць. Зокрема можна відзначити роботи О. Іщенко, В. Кампо, В. Лугового, М. Пухтинського, В. Тихонова, В. Князева, В. Толкованова, В. Кравченко, М. Байруматова, у яких розкрито основні теоретичні положення нормативно-правового супроводу розвитку місцевої демократії, зміцнення її фінансово-економічної самостійності, взаємодії різних рівнів місцевого самоврядування, взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, інтелектуально-кадрового забезпечення, розробки та впровадження програм регіонального та місцевого розвитку, міжсекторної взаємодії та залучення представників громади до розв’язання місцевих проблем тощо.

Проблемам формування та реалізації молодіжної політики, участі молоді, молодіжних об’єднань у процесах державотворення, розвитку громадянського суспільства присвячено праці видатних українських вчених М. Головатого, В. Головенька, В. Куліка, М. Пірен, М. Перепелиці, В. Ребкало, в яких автори в цілому дослідили проблему формування та реалізації молодіжної політики, питання професійної соціалізації молодого покоління.

Недостатньо дослідженими на сьогодні залишаються питання щодо методів та форм участі молодих громадян у розвитку місцевої демократії, зокрема дієвого залучення молодіжних об’єднань до розв’язання проблем місцевих громад, їх співпраці з органами місцевого самоврядування, підготовки до роботи та професійне зростання молоді в місцевих органах влади, її участі у виборчих процесах.

У контексті нашого дослідження цікавим є аналіз досвіду запровадження механізмів участі молоді у житті своєї громади в Україні щодо таких аспектів: робота в органах місцевого самоврядування; участь у діяльності інститутів громадянського суспільства на місцевому рівні (громадські організації, місцеві осередки партій); громадська активність (участь у місцевих виборах, місцевих ініціативах); співпраця молоді з владними інститутами на місцевому рівні та участь в ухваленні рішень.

Важливість залучення молоді до розвитку місцевої демократії, становлення системи місцевого самоврядування, активної участі у житті громади та місцевих громадських ініціативах обумовлена такими чинниками:

– молодь здатна внести інноваційні, нестандартні підходи до вирішення проблем місцевих громад, сприяти запровадженню новітніх інформаційних, управлінських технологій у місцевому самоврядуванні;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8