Типологія особистості: міжкультурні,психологічні та мовленнєві аспекти

В інформаційну добу зміцніли зв’язки між суміжними науками і вельми пришвидшилася передача знань, що описують тотожні об’єкти з позицій різних дисциплінарних підходів. Саме на міждисциплінарних стиках найчастіше виникає нове знання. Тому цікавим та перспективним уявляється нам поєднати в статті деякі надбання антропології, психології та комунікативної лінгвістики у сфері теорії особистості, зокрема її типологічних особливостей. Завданням цієї статті є інтегративне міждисциплінарне дослідження особистості з позицій системних підходів у антропології, психології та комунікативній лінгвістиці.

Перед індивідом на певному етапі його розвитку у тій чи іншій формі постає питання: “Хто я? До якого типу особистості належу?” Щоби хоч наблизитися до відповіді на ці запитання треба знати сучасні теорії особистості. Особливо цікавим і повчальним було б проаналізувати найновіші здобутки в тісно пов’язаних, споріднених галузях науки, таких, що описують, зокрема, культурні аспекти особистості (антропологія), психологічні її параметри (теорія мотивації та когітологія) та характеристики її мовлення (комунікативна лінгвістика).

Розпочнемо наш аналіз з антропологічної моделі особистості, оскільки її культурологічні особливості є найзагальнішими стосовно характеристик спільнот, які утворюють той чи інший народ. Звичайно, серед особистостей, що належать до одного народу, народності, класу, культурного прошарку, антропологічні показники можуть дуже варіюватися, але принциповим залишається те, що вони є базисними в ряду культура-психологія-мовлення, який ми розташовуємо саме так, враховуючи, що антропологічні показники конкретної особистості надалі вступають у взаємодію з його когнітивними показниками, що в результаті призводить до формування найконкретнішої з форм особистості – мовленнєвої. Це можна довести і методом від протилежного. Дослідник спирається найперше на вивчення когнітивних і, далі, антропологічних характеристик, тобто саме на мовленнєві прояви особистості. Вони найбільш конкретні, реальні і найіндивідуальніші прояви певної особистості. Недарма у мовознавстві є традиції дослідження мови письменників, а також вивчення розмовної мови індивідуумів. Когнітивні типи особистостей є узагальненням психологічної науки; вони групують людей у досить великі класи за особливостями сприйняття дійсності, мислення, особливостей поведінки, включаючи також (але не тільки!) загальні особливості мовленнєвої поведінки певних когнітивних типів особистості. І, нарешті, культурні норми об’єднують, узагальнюють і дещо модифікують, відповідно, когнітивні та мовленнєві типи особистостей, що належать до певної спільноти.

Культурологія вивчає найзагальніші риси типу мислення певної спільноти. Однією з найбільш розроблених новітніх антропологічних моделей типів мислення є модель М. Маєрса та Ш. Лінгенфельтера [1]. Її широко випробувано в християнській місіонерській роботі з представниками різних культур. Модель побудовано за принципом шести бінарних протиставлень контрастних рис базових цінностей, які описують кінцеві полюси характеристик, що у певній спрощеній концептуальній формі дає уявлення про мислення та ставлення до життя представників певної культурної спільноти. Звичайно, у практичному дослідженні ці полярні концепти розташовані на континуумі і в кінцевому варіанті дають досить складну матричну модель базових цінностей.

До першого бінарного протиставлення належить орієнтація стосовно часу та подій.

Орієнтація на час

Орієнтація на події

   

1.Турбота про пунктуальність та проміжок витраченого часу.

1.Турбота про деталі події, незалежно від витраченого часу.

2. Дбайливий розподіл часу для того, щоб досягнути максимуму у відведений відтинок.

2. Робота над проблемою до повного її вирішення.

3. Діяльність, спрямована на досягнення мети за жорстким розкладом.

3. Світогляд “хай буде, що буде”, не пов’язаний з будь-яким точним розкладом.

4. Нагороди, що пропонуються як стимули за ефективне використання часу.

4. Наголос на завершенні події як нагорода сама по собі.

5. Наголос на дати та історію.

5. Наголос на теперішній досвід більш, ніж на минуле чи майбутнє.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10