Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

ЗМІСТ

стор.

Вступ -------------------------------------------------------------------------------- 3

Розділ I. Теоретичні основи організації обліку основних засобів ----- 8

1.1. Основні засоби як об’єкт наукового дослідження з обліку і аналізу .

Методи оцінки основних засобів ----------------------------------------------------- 8

1.2. Особливості нормативно-правової бази з організації обліку та

аналізу основ-них засобів -------------------------------------------------------------------- 26

1.3. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарсь-

кої діяльності ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”--------------------------- 33

Розділ II. Організація обліку наявності, руху і технічного стану основ-

них засобів -------------------------------------------------------------------------------- 40

2.1. Документування господарських операцій з обліку основних

засобів -------------------------------------------------------------------------------------- 40

2.2. Облік руху основних засобів ---------------------------------------------- 46

2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів ---------------------------- 55

2.4. Автоматизоване ведення обліку основних засобів -------------------- 62

Розділ III. Особливості аналізу наявності руху і технічного стану основних засобів---------------------------------------------------------------------------- 66

3.1. Методика і організація аналізу наявності , руху та технічного

стану основних засобів на ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” ---------------- 66

3.2. Удосконалення обліку і аналізу наявності, руху і

технічного стану основних засобів --------------------------------------------------- 75

Висновки --------------------------------------------------------------------------- 80

Список використаної літератури ---------------------------------------------- 83

Додатки ----------------------------------------------------------------------------- 91

ВСТУП

Зміни в соціально-економічній ситуації і в системі господарського управління України, вимагають радикальних перетворень щодо організації і методології обліку і аналізу.

Важливою підсистемою в системі обліково-економічної інформації підприємства є облік основних засобів і контроль за їх збереженістю і використанням.

Основні засоби, що перебувають у підприємства на правах власності і володіння – це сукупність матеріально-предметних цінностей як засобів праці, що експлуатуються у виробничій і невиробничій сферах протягом тривалого періоду з метою отримання економічних вигод шляхом реалізації продукції, створеної внаслідок їх прямої експлуатації, а також шляхом реалізації послуг з надання цих засобів в оренду іншим суб’єктам, і вартість яких поступово переноситься на всі нові вартості, створені підприємством протягом усього терміну експлуатації.

Першочергові питання, які характеризують порядок організації обліку та аналізу основних засобів детально розглядались багатьма економістами, і це відтворено ними у статтях, навчально-методичній літературі. Однак окремі питання дослідженні недостатньо і потребують ретельного дослідження та науково обґрунтованих рекомендацій, оскільки значно змінилася методика бухгалтерського обліку в цілому та, зокрема, основних засобів.

Реформування системи бухгалтерського обліку продиктоване не лише причинами методологічного характеру, а й суто прикладними аспектами діяльності підприємств, і тому повинно базуватися на логічному комплексному підході.

Щоб відповідати сучасним вимогам організація і методологія обліку повинна відповідати повсякденним запитам управління, бути надійними економічними інструментами управління підприємством. Але на практиці ще є багато ситуацій, коли це положення не виконується. Це повною мірою стосується обліку основних засобів.

Таким чином, на сучасному етапі започатковано принципово новий етап розвитку вітчизняної системи обліку.

Актуальність теми. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх років спрямовані на реформування господарського механізму адекватного ринковій економіці. Особливе місце в цьому займає організація обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів. Крім того, окремі аспекти їх обліку і аналізу за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній літературі. Отже, дослідження обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів на окремо взятому підприємстві є актуальним.

Мета і задачі дослідження полягають у розробці певних пропозицій, щодо удосконалення методики обліку і аналізу основних засобів з врахуванням національних стандартів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35