Інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства (ВАТ «Агротех»)

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 6

1.1 Інвентаризація, її значення і види. 6

1.2 Організаційно-економічна характеристика підприємства. 14

ВАТ „Агротех”. 14

1.3 Законодавчо-нормативне регулювання інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства. 25

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „АГРОТЕХ”. 30

2.1 Проведення інвентаризації основних засобів. 30

2.2 Проведення інвентаризації грошових коштів в касі 34

2.3 Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 36

2.4 Автоматизація проведення інвентаризації на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех” 41

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ВАТ „АГРОТЕХ”. 44

Висновки та пропозиції 51

Список використаних джерел. 55

Вступ

Формування ринкової економіки, існування різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв’язків українських підприємців та наявність права вибору і його реалізації зумовлюють впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з чинних нормативних актів і особливостей діяльності підприємства.

Основною метою облікової політики підприємства є забезпечити одержання достовірності інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Однією з основних вимог, що ставляться до бухгалтерського обліку, є достовірність його показників. Проте в процесі зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей між фактичною наявністю і даними бухгалтерського обліку можуть виникнути розходження, які не піддаються повсякденному обліку, зокрема, в результаті пересортиці, несправності ваговимірних приладів, помилкових записів, втрати документів, зловживань матеріально відповідальних осіб та ін. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою інвентаризації.

Інвентаризація є способом виявлення (з наступним обліком) господарських засобів і джерел їх формування, не оформлених поточною документацією, для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства.

В наказі про облікову політику підприємства обов’язково вказуються умови та строки проведення інвентаризації.

З вище наведених причин випливає надзвичайна актуальність такої теми, як „Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства”.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступає вивчення проведення інвентаризації на підприємстві ВАТ „Агротех”, а також дослідження інвентаризації як складової частини облікової політики підприємства.

Предметом дослідження даної курсової роботи є інвентаризація як складова частина облікової політики на торгівельному підприємстві ВАТ „Агротех”. Досліджуваний період – 2002 - 2004 роки.

Метою курсової роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення проведення інвентаризації та здійснення облікової політики на підприємстві ВАТ „Агротех” на основі теоретичного вивчення проблеми та критичного аналізу практики облікового процесу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48