Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу

грошових коштів підприємства………………………………………… .6

1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства……………… 6

1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових

потоків підприємства……………………………………………………… 11

1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів

на підприємстві………………………………………………………………….16

1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства .17

Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів

на підприємстві .37

2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків та документальне

оформлення касових операцій 37

2.2. Облік інших коштів і валютних операцій 58

2.3. Аудит готівково-рохрахункових операцій………………………………….…62

Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві 67

3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 67

3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості

грошових потоків підприємства 72

3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 77

Розділ 4. Удосконалення організації обліку і контролю грошових

коштів підприємства та покращення стану грошових

потоків підприємства 83

4.1. Склад та інформаційне забезпечення задач системи автоматизації

обліково-аналітичних робіт в управлінні грошовими коштами .83

4.2 Організація обліку грошових коштів в інформаційних

бухгалтерських системах 85

4.3 Вихідні документи та їх використання в управлінні

грошовими коштами 90

4.4. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства .91

Висновки 97

Список використаних джерел .102

Додатки .108

ВСТУП

Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання. Таким чином, існує нагальна потреба в розробці методики обліку, контролю і аналізу грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних засобів управління коштами. Необхідність в організації обліку, контролю та економічного аналізу грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в цілому.

Питання теорії та практики обліку, контролю грошових коштів досліджують так автори як Ткаченко Н.М., Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П., Кулаковська Л.П., Піч Ю.В. Питання економічного аналізу грошових потоків висвітлюються ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління грошовими потоками зробили вітчизняні економісти: Бланк І.О., Голов С. Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б. М., Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник Г.В., Суторміна В. М., Шкарабан С. І. та інші. Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень з питань управління грошовими потоками, які б розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки аналітичного забезпечення управління ними, запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану неплатоспроможності тощо.

Очевидно, що брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових умовах, недостатнє вирішення проблеми управління їх грошовими потоками як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній практиці аналізу рух коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш важливої – динамічної частини бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з необґрунтованістю та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми неплатежів.

У зв’язку з цим тема роботи, в якій сформульовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування системи аналітичного забезпечення управління грошових потоків підприємств, є актуальною.

Метою магістерської роботи є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань і практичних навичок; уміння самостійної роботи з літературними джерелами, застосування практичного досвіду і методів удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах використання сучасної комп’ютерної технології обробки інформації на підприємствах і організаціях різних форм власності. Метою роботи також є дослідження науково-методологічних положень стосовно вдосконалення методики і організації обліку, контролю і економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює побудову моделі аналітичних досліджень та з’ясування особливостей їх проведення в цілях раціоналізації грошових потоків підприємств України. Для досягнення цієї мети в роботі поставлено такі завдання:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52