Розвиток дітей за методикою М. Зайцева і Г. Домана. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ.1. Технології раннього навчання М. Зайцева .6

1.1. Концептуальні засади технологій раннього навчання М. Зайцева .6

1.2. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання читання .9

1.3. Особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання математики .12

РОЗДІЛ.2. Технології раннього навчання Г. Домана 16

2.1. Концептуальні засади технологій Г. Домана .16

2.2. Особливості змісту технологій навчання дітей читання Г. Догмана 19

2.3. Технологія навчання дітей математики за Г. Доманом

2.4. Технологія формування в дітей енциклопедичних знань

РОЗДІЛ.3. Раннє навчання за допомогою дидактичної гри .

3.1. Значення гри на ранньому етапі розитку дитини 3.2. Значення дидактичних ігор і занять для виховання дітей раннього віку

3.3. Методика проведення дидактичеої гри .

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .

ВСТУП

У ранньому віці відбуваються істотні зміни в розвитку дітей. Уже на першому році життя дитина здатна брати й утримувати предмети, а пізніше робити ряд різнома­нітних дій — тримати чашку та пити з неї, їсти ложеч­кою, закривати та відкривати коробки, нанизувати на стержень кільця й багато іншого. До двох, двох з по­ловиною років дитина добре ходить, бігає, може виби­ратися на невелике підвищення й сходити з нього. У ранньому дитинстві діти набувають уміння розрізня­ти предмети за їх зовнішніми ознаками (формою, вели­чиною, кольором тощо).

У ранньому віці дитина оволодіває величезним надбан­ням людства — мовою. На другому році вона розуміє звернену до неї мову, сама починає розмовляти й до трьох років майже вільно розмовляє з людьми, що її оточують.

Цей бурхливий процес розвитку не відбувається сам по собі, тільки завдяки природним можливостям організму (спонтанно), як це стверджують деякі буржуазні вчені. Нормальне визрівання вищої нервової діяльності — не­обхідна умова повноцінного розвитку дитини. Але тільки природних задатків для цього не досить, потрібний до­датковий вплив з боку людей, які виховують дитину.

Тому для сучасного етапу розвитку дошкільної освіти в Україні характерна широка наявність у ньому інноваційних технологій та процесів.

Американський дитячий лікар і психолог Глен Доман досліджує психологію розумового розвитку дітей. У 1940 р. він здобув науковий ступінь із фізіотерапії в Пенсільванському університеті. У 1955 р. заснував Інс­титут розвитку людського потенціалу (Філадельфія), який нині очолює його донька і послідовниця Джанет Доман. Він є автором всесвітньо відомої серії «М'яка ре­волюція», що охоплює книги «Як дати дитині енцикло­педичні знання», «Як навчити дитину математики», «Як навчити дитину читати», «Як розвинути розумові та фізичні здібності дитини» та ін.

Г. Доманом створена сучасна теорія і широк,а прак­тична програма раннього навчання дітей, зручна для застосування не лише в навчально-виховних закладах, а й у домашніх умовах.

Ще в галузі інноваційних технологій дошкільного виховання, зокрема раннього навчання, працює російський педагог-філолог М. Зайцев. Вони засновані на принципово нових підходах до навчання грамоти й математики і забезпечують високу його результативність.

Особливості, які зумовили популярність та широке застосування цих технологій, є доступність їх у використанні і максимальна наочність матеріалів.

Крім вище названих учених, що вже прославили себе своїми інноваційними технологіями раннього навчання, є чимала кількість науковців і практиків Л. Артемова, Н. Буркуна, А. Бурова, Н. Дернович та ряд інших.

М е т а даної курсової роботи розкрити особливості технологій раннього навчання.

Отож для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати ряд поставлених з а в д а н ь:

1) ознайомитись з технологіями раннього навчання М. Зайцева;

2) вказати на особливості змісту педагогічних технологій М. Зайцева для навчання читання і математики;

3) з’ясувати концептуальні засади технологій Г. Домана;

4) проаналізувати особливості змісту технологій навчання дітей читання, математики та енциклопедичних знань за технологією Г. Догмана;

5) охарактеризувати роль і значення дидактичної гри в технологіях раннього навчання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14