Винайдення радіо О.С.Поповим

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з історією винайдення радіо, сприяти усвідомленню соціально-економічно­го значення засобів зв'язку;

розвивальна: сприяти формуванню вмінь логічно мислити, аналізувати, робити висновки; виховна: виховувати гордість за своїх співвітчизників.

Тип уроку — урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця «Будова радіоприймача», прилади для демонстрування властивостей електро­магнітних хвиль.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Фізичний диктант.

1. Що створює навколо себе нерухоме електрично заряджене тіло?

2. Яке наближене значення швидкості поширення електромагнітних хвиль у вакуумі?

3. Назвіть одиницю вимірювання довжини елект­ромагнітної хвилі.

4. Чи можна відокремити електричне й магнітне поля в електромагнітній хвилі?

5. Хто вперше експериментальне виявив електро­магнітні хвилі?

6. За яких умов коливальний контур випромінює електромагнітні хвилі?

7. Запишіть формулу, що пов'язує довжину хвилі з частотою і швидкістю її поширення.

8. З якою метою використовують електромагнітні хвилі?

9. Які властивості електромагнітних хвиль?

10. До якого роду хвиль можна віднести електро­магнітні?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Наше життя важко уявити без радіоприймача, те­левізора, телефона. Ці прилади допомагають людині, роблять її життя цікавим і різноманітним. Сьогодні ми розглянемо будову і принцип дії першого радіоприймача.

III. Вивчення нового матеріалу.

План

1. Значення відкриття електромагнітних хвиль.

2. Демонстрування властивостей електромагнітних хвиль.

3. Доповідь учня про наукову діяльність О.С. Попова.

4. Будова і принцип дії радіоприймача.

1. Вступне слово вчителя.

Існування електромагнітних хвиль та їхні власти­вості були теоретично передбачені Максвеллом у 60-ті роки XIX ст., і лише в 1888 р. електромагнітні хвилі були вперше експериментальне отримані й вивчені Г.Герцем. За допомогою тонких експериментів Герц виявив і дослідив відбивання, заломлення, інтерфе­ренцію, дифракцію і поляризацію електромагнітних хвиль. Він довів, що в усіх випадках електромагнітні хвилі поводяться як видиме випромінювання, законо­мірності якого були на той час добре вивчені.

2. Демонстрування учнями властивостей електромагнітних хвиль.

3. Повідомлення учня про наукову діяльність О.С. Попова.

О.С.Попов народився 16 березня 1859 р. в с.Тур'їнські Рудники. У 1882 р. закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету і був залишений у ньому для підготовки до наукової діяльності. Був викладачем фізики та електротехніки Мінних офіцерських класів (1883-1901 pp.) та Технічного училища Морського відомства в Кронштадті (1890-1900 pp.), професором фізики і директором Петербурзького електротехнічного інституту.

Перші наукові дослідження О.С.Попова присвячені аналізу найвигіднішої дії динамоелектричної маши­ни. Після опублікування в 1888 р. праць Г.Герца з електродинаміки О.С.Попов почав вивчати електро­магнітні явища, читати лекції на тему: «Найповніші дослідження про співвідношення між світловими і електричними явищами». Намагаючись знайти засо­би ефективного демонстрування дослідів Герца перед великою аудиторією, О.С.Попов сконструював більш наочний індикатор електромагнітних хвиль, які ви­промінює вібратор Герца. Добре розуміючи потребу флоту в засобах бездротовой сигналізації, він на по­чатку 90-х років поставив перед собою задачу вико­ристання електромагнітних хвиль для сигналізації: по­шук достатньо чутливого індикатора електромаг­нітних хвиль, розробка приладу, здатного реєструва­ти електромагнітні хвилі, які випромінює вібратор Герца. В якості індикатора О.С.Попов обрав радіокондуктор, запропонований французьким фізиком Е.Бранлі і названий пізніше когерером. Когерер — це наповнена металевим порошком невелика скляна трубка з двома електродами на кінцях. Під дією елек­тромагнітних хвиль електричний опір порошку змен­шувався, і когерер утрачав чутливість, яка при легко­му струшуванні знову відновлювалася.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4