Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства

Анотація

Дипломна робота на тему „Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства” виконана з використанням практичних матеріалів підприємства ПМНВВП “Контингент”.

Зміст роботи включає вступ, п’ять розділів, висновки та пропозиції, список використаних джерел і додатки.

Обсяг роботи становить сторінок, включаючи таблиці, рисунки і додатків.

В першому розділі розкриваються теоретичні аспекти обліку, контролю та аналізу витрат підприємства їх економічна сутність та значення. Наводиться економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури.

В другому розділі роботи розглянута організаційно-економічна характеристика базового підприємства, характеристика основних показників його діяльності, включаючи аналіз фінансового стану та платоспроможності.

Третій розділ роботи присвячений обґрунтуванню системи фінансового та управлінського обліку системи управління витратами підприємства, відображення стану витрат базового підприємства у фінансовій та статистичній звітності.

В четвертому розділі розроблена і апробована система загального економічного аналізу витрат підприємства. Розглянуті основні концепції зовнішнього та внутрішнього контролю системи управління витратами підприємства.

П’ятий розділ розкриває питання автоматизації обліково-аналітичних робіт з обліку системи управління витратами підприємства.

На основі вивчення і узагальнення матеріалу зроблені відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: система управління витратами підприємства, витрати, фінансові результати, фінансовий облік, управлінський облік, економічний аналіз, аудит.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Економічна сутність витрат в діяльності підприємства та їх значення в сучасних умовах господарювання

1.1 Економічна сутність витрат, їх оцінка та види

1.2. Характеристика нормативно-правової бази та економічної літератури з питань обліку, контролю і аналізу витрат на підприємстві

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ПМНВВП “Контингент”

Розділ 3. Розробка системи бухгалтерського обліку витрат підприємства

3.1 Документальне оформлення обліку витрат підприємства

3.2 Синтетичний облік витрат підприємства

3.3 Використання облікової інформації в управлінні підприємством

Розділ 4. Розробка системи контролю та аналізу витрат на підприємстві ПМНВВП “Контингент”

4.1. Інформаційне забезпечення контролю і аналізу витрат підприємства

4.2. Методика проведення контролю витрат підприємства

4.3 Загальний та факторний аналіз витрат підприємства ПМНВВП "Контингент"

Розділ 5. Система автоматизації обліку, контролю та аналізу витрат на торгівельному підприємстві

5.1 Загальна характеристика систем автоматизації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу для ведення обліку витрат на підприємстві

5.2. Алгоритм розв’язання задачі автоматизації обліку, контролю і аналізу витрат підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.

Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на продукцію, (роботи, послуги).

Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням витрат.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48