Облік та аудит безготівкових розрахунків

Розрахункові чеки, які використовуються фізичними особами при здійсненні разових операцій, виготовляються окремими блан­ками. облік їх ведеться окремо.

Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або кілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.

Чекова книжка видається строком на один рік. Строк дії розра­хункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі,—три місяці.

Чек заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом) або з використанням технічних засобів.

В Україні використовується строго фінансова уніфікована форма розрахункового чека. Бланки чеків брошуруються в спеціальні чекові книжки. Чекові книжки (розрахункові чеки) виготовляються на спеціальному папері на банкнотній фабриці НБУ за зразком, затвердженим НБУ. Чекові книжки брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів.

З дозволу НБУ чекові книжки (розрахункові чеки) можуть бути виготовленні комерційними банками самостійно з дотриманням усіх обов’язкових вимог і мати фірмову позначку банку.

На чеках не допускається виправлень та використання факси­міле замість підпису.

У чеку мають бути заповнені всі реквізити. Чек, в якому відсут­ній будь-який із реквізитів, вважається недійсним і повертається банку чекодавця без виконання.

Банківська практика здійснення безготівкових розрахунків чеками утвердила такі їх обов’язкові реквізити:

· назва банку;

· наказ про сплату грошової суми;

· отримувач грошей;

· дата і місце виписки чека;

· підпис чекодавця.

Чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодер­жателя протягом десяти календарних днів.

Чек приймається чекодержателем в оплату безпосередньо від чекодавця, на ім'я якого виписаний документ що підтверджує от­римання ним товарів, виконання робіт надання послуг

За бажанням фізичної особи, розрахунковий чек може бути ви­писаний на ім'я іншої особи, яка в цьому разі стає власником чека.

Видача розрахункових чеків на пред'явника забороняється. Об­мін чека на готівку і отримання здачі із суми чека готівкою юридич­ними особами не дозволяється.

У разі розрахунків фізичних осіб з підприємствами торгівлі та послуг розрахунковим чеком дозволяється отримання чекодавцем здачі із суми чека готівкою, але не більше двадцяти відсотків від суми чека.

Схема документообігу при розрахунках чеками наведена ни рис 2.8.

9

7

6 5 3 1

4

Рис 2.8. Схема документообігу при розрахунках чеками

1) Платник подає до банку-емітента заяву для отримання чекової книжки, а також платіжне доручення на депонування коштів.

2) Банк-емітент депонує кошти на окремому аналітичному рахунку “Розрахунки чеками”.

3) Платник на основі заяви отримує в своєму банку чекову книжку.

4) Платник одержавшии рахунок постачальника на товар або послуги, виписує і передає постачальнику чек.

5) Постачальник відвантажує покупцеві товар.

6) Постачальник здає в обслуговуючий банк чек разом із 3 примірниками реєстрів.

7) Банк чекоотримувача, перевіривши правильність складання реєстру і реквізитів чека та своєчасності перд’явлення його до оплати, приймає чек із реєстром та разом із другим і третім примірником реєстру, інкасує чек до банку емітента.

8) Банк-емітент спмсує суму чека з рахунка покупця, на якому вона була депонована.

9) Банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекоотримувача.

10)Банк постачальника зараховує суму, вказану в чеку, на рахунок постачальника.

Виписуючи чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корін­ця попереднього чека на корінець виписаного чека і виводить но­вий залишок ліміту.

Чекодержатель здає в банк чеки разом з трьома примірниками реєстрів, якщо рахунки чекодавця і чекодержагеля знаходяться в одній установі банку, і в чотирьох примірниках — на кожну устано­ву банку окремо, якщо рахунки чекодавця і чекодержателя ведуть­ся в різних банках.

Відповідальність за неправильне використання чеків, за збит­ки, що утворилися у разі передачі чекової книжки або окремих чеків іншій особі, втрати або крадіжки, а також внаслідок зловживань з боку осіб, уповноважених на підписання чеків, несе чекодавець, якому видана чекова книжка або розрахунковий чек.

Залежно від того, на чию користь виписаний чек (легітимація чекодержателя), розрізняють три їх види:

I. Чек на пред’явника . В чеку не зазначене найменування одержувача; гроші видаються пред’явнику. Такий чек дуже зручний в умовах ринкової економіки, бо він поруч з назвою “чек” має додатковий напис “на пред’явника”. Він не має ніяких даних про чекодержателя, тому дуже зручний для проведення різних угод, бо може бути переданий з рук в руки, оплата йде без затримки, і тому такого виду чеки мають найбільше розповсюдження. Однак чекодержатель, не вписуючи в лицеву сторону своє прізвище, повинний розписатися на звороті, стверджуючи факт отримання коштів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14