Психолого-педагогічні технології безпеки працівників податкової міліції

Педагогічна культура офіцера податкової міліції – основа його професіоналізму й безпеки. Педагогічна майстерність – синтез психолого-педагогічних знань, навичок, вмінь, відповідного способу мислення та емоційно-вольових засобів виразності, які дають можливість забезпечити постійну бойову готовність та набуття психолого-педагогічних технологій. Основні елементи програми вивчення психології людей: загальні біографічні відомості, морально-психологічні характеристики, стан здоров’я, фізичний розвиток, емоційно-вольові риси характеру, соціальна активність. Складові педагогічної майстерності: педагогічне мислення, педагогічна спостережливість, педагогічна уява, особливі якості мови й тону, педагогічна вимогливість, педагогічний такт.

Вплив бойової, оперативно-службової та оперативно-розшукової діяльності на рівень безпеки працівників податкової міліції. Інформаційна зброя – способи та засоби знищення, перекручення або викрадення інформації, переборення систем захисту інформації, обмеження або заборону доступу до неї законних користувачів, дезорганізацію роботи технічних засобів, виведення з ладу телекомунікаційних мереж, комп’ютерних систем. Вольовий процес, суть, етапи.

Психологічні види та механізми захисту й безпеки працівників податкової міліції. Захисні механізми забезпечення безпеки: психологічний захист та психологічна розрядка. Види психологічного захисту:

1. Витіснення – усунення із свідомості тих моментів, які заважають стійкій позитивній самооцінці.

2. Проекція – свої недоліки людина переносить на оточення.

3. Фантазування – у важких життєвих ситуаціях можлива втеча у світ фантазій.

4. Раціоналізація – спроба розумно пояснити поведінку в тих випадках, коли вона не піддається розумному поясненню.

5. Екстерналізація – людина нерішуча, соромлива, їй надають можливість здійснити активну дію, але вона цього не робить через свою нерішучість і пояснює це тим, що інші люди упереджено до неї ставляться.

6. Інтерналізація – зворотний процес – людина за своїми можливостями та здібностями варта того, щоб посісти певне місце у житті, однак чисто зовнішні обставини заважають їй реалізувати себе, у кінцевому підсумку, не досягнувши своєї мети, людина так чи інакше знецінює її. Психологічна розрядка: сублімація та ізоляція. Сублімація – трансформування та використання енергії інстинктивного імпульсу, на яку-небудь суспільно-корисну діяльність. Ізоляція – з метою зняття емоційного напруження людина виключає себе з тих ситуацій, в яких вона могла б постраждати, де конфлікти могли б викликати у неї загострене почуття тривоги.

Психіка людини – це властивість людського мозку відбивати оточуючу дійсність. Складові частини психіки людини: психічні процеси, психічні властивості особистості, психічні стани людини, психічні утворення – знання, уміння, навички, переконання , звички, психічні процеси, властивості, стани та утворення, процес відчуття.

Психологічна підготовка офіцерів податкової міліції – гарантія їх безпеки.

Основні періоди формування, розвитку й удосконалення професійних психологічних якостей. Психологічна підготовка – комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених заходів, які спрямовані на формування і розвиток психологічних якостей і станів з метою забезпечення найбільш ефективного їх рішення. Основні форми психологічної підготовки:

1. Психологічна просвіта і систематичне ознайомлення спеціалістів з новою інформацією.

2. Організація занять з вогневої, тактичної, технічної, фізичної, медичної підготовки та інше.

3. Спеціальні форми психологічної підготовки.

4. Безпосередня психологічна підготовка. 5. Професійно-психологічна підготовка.

Професійні індивідуально психологічні якості, які формуються в процесі професійно-психологічної підготовки: професійні відчуття і сприйняття, професійна увага і спостережливість, професійна пам’ять, професійне мислення, розвиток ідеомоторики – здатність до уявлення та розумового тренування подумки виконання дій та операцій у професійній діяльності, навички психічної саморегуляції, навички надання екстреної психологічної допомоги, уміння без конфліктів та ефективно спілкуватися, психологічні знання, навички та уміння особистої безпеки, навички психологічного захисту, тактико-психологічні уміння діяти у складних і екстремальних ситуаціях.

Основні компоненти психологічної готовності:

1. Мотиваційний компонент.

2. Орієнтовний компонент.

3. Операційний компонент.

4. Вольовий компонент.

5. Оціночний компонент.

6. Функціональний компонент.

Оцінка психічної надійності: ситуаційна емоційна витримка, саморегулювання, мотиваційно-енергетичний компонент, стабільність і стійкість до перешкод.

Перейти на сторінку номер:
 1  2