Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ТЕМА 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці».

ТЕМА 2. Законодавство України про працю.

ТЕМА 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

ТЕМА 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист.

ТЕМА 5. Пожежна безпека.

ТЕМА 6. Електробезпека.

ТЕМА 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди.

ТЕМА 8. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

ТЕМА 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків техногенних аварій та катастроф.

ПРОГРАМА

ТЕМА 1.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

Поняття охорони праці. Соціально-економічне зна­чення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, Закон України «Про забез­печення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».

Основні положення Закону України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики в галу­зі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я, відшкодування моральної шкоди.

Обов'язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов'язки працівника викону­вати вимоги нормативних актів про охорону праці.

Положення про навчання з питань охорони праці. Перелік посадових осіб, які до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці: види, періодичність, зміст.

Фінансування охорони праці. Фонди охорони пра­ці: на підприємстві, регіональний, галузевий, дер­жавний; їх призначення, порядок формування і ви­трачання коштів.

Служба охорони праці. Положення про службу, ос­новні завдання, функціональні обов'язки та права.

Додержання вимог щодо охорони праці при про­ектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва. По­передня експертиза (перевірка) проектної документа­ції. Авторський нагляд за дотриманням проектних рі­шень з боку проектних організацій. Сертифікація ма­шин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і технологічних процесів. Порядок прийняття в експлуа­тацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів. Дозвіл на початок роботи підприємства.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та права комісії.

Інформація та звітність про стан охорони праці.

Добровільні об'єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення праців­ників за активну участь у роботі зі створення безпеч­них та нешкідливих умов праці.

Відшкодування підприємствам, громадянам і дер­жаві збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

Штрафні санкції до підприємств, установ і органі­зацій за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб ор­ганів державного нагляду за охороною праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці. Опрацювання, прийняття та ска-

сування державних нормативних актів. Припинення чинності державних нормативних актів. Забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці.

Інструкції та інші нормативні акти про охорону пра­ці, що діють у межах підприємства, основні вимоги до них і порядок їх розроблення.

Державне управління охороною праці. Органи дер­жавного управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Коміте­ту по нагляду за охороною праці України. Повноважен­ня міністерств та інших центральних органів виконавчої вийди. Поиноиижиння місцііііих дсржаниих адміністрацій та рад народних депутатів у галузі охорони праці.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7