Система сенсорного виховання

Сучасні програми навчання і виховання дітей у дошкільних закладах, крім програми «Малятко», як правило, не містять розділу «Сенсорне виховання». Завдання його реалізуються в інших розділах, у яких ідеться про мовленнєвий розвиток дітей, ознайомлення їх з навколишнім світом, розвиток продуктивних видів діяльності.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. — К., 1999.

2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. — К., 2002.

3. Болтарович 3. Традиції сімейного виховання // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 2.

4. Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. — М., 2003.

5. Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. — К., 1998.

6. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. — Л., 1998.

7. Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. — М., 1988.

8. Виховання дошкільників в праці / За ред. 3. Н. Борисовой — К., 2002.

9. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В. К. Котырло. — К., 1987.

10. Денисенко Н. Впровадження програми з валеології // Дошкільне виховання. — 1998. — № 9.

11. Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття» // Освіта. — 1993. — № 44—46.

12. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3—7 років у дитячих закладах. — К., 1992.

13. Єфименко М. М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. — К., 1995.

14. Запорожец А. В. Проблемы развития психики // Избранные психологические труды. — М., 1986.

15. Киричук О. В. Філософія освіти і проблеми виховання // Нові технології навчання. — К., 1997.

16. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М., 2002.

17. Комарова Т. С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. — М., 1984.

18. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук, ред. О. Л. Кононко. — К., 2003.

19. Кононко О. Л. Стратегічна мета виховання — життєва компетентність дитини //Дошкільне виховання. — 1999. — № 5.

20. Концепція безперервної системи національного виховання. — К., 1994.

21. Концепція дошкільного виховання в Україні. — К., 1993.

22. Концепция дошкольного воспитания. — М., 1989.

23. Котляр В. Ф. Изобразительная деятельность дошкольников. — К., 1986.

24. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. — К., 1971.

25. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. — К., 1999.

26. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду /Под ред. Р. С. Буре. — М., 1987.

27. Основы дошкольной педагогики /Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. — М., 1980.

28. Островська Л. Ф. Виховання культури поведінки дошкільників. — К., 1975.

29. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом. — М., 2001.

30. Підкурганна Г. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку. — К., 2001.

31. Плохій 3. П. Виховання екологічної культури дошкільників. — К., 2002.

32. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників. — К., 1993.

33. Приходько Ю. С. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. — К., 1987.

34. Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. — К., 1979.

35. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника. — К., 1985.

36. Про дошкільну освіту: Закон України — К., 2001.

37. Про освіту: Закон України // Освіта. — 1991. — 25 червня.

38. Русова С. Ф. Ідейні підвалини школи // Світло. — 1913. — Кн. 8.

39. Сенсорное воспитание в детском саду. — М., 1981.

40. Сковорода Г. Пізнай у собі людину. — Л., 1995.

41. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.

42. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. — К., 1986.

43. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. — М., 1990.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5