Фізичні величини

2.1. Поняття фізичної величини. Види величин.

06'єкти навколишнього матеріального світу - фізичні тіла, іх системи і стани, процеси, що в них відбуваються, маюсть різноманітні властивості. Якісно однакові властивості можуть відрізнятися між собою кількісним вмістом, який називається розміром. Звідси випливає визначення поняття фізичної величини (ФВ).

Фізична величина (коротко величина) - це кожна означена якісна властивість фізичних oб'єктів (фізичних тіл, їх систем, станів, процесів), яка може мати певний розмір.

Приклади ФВ: довжина, маса, швидкість, прискорення, напруга, сила електричного струму, електричний onіp, магнітна індукція, магнітний потік, світловий потік і т.п.

Розмір ФВ як її атрибут існyє об'єктивно, незалежно від того, що ми про нього знаємо. За характером зв'язку розмірів ФВ з об'єктами, яким вони притаманні, їх поділяють на екстенсивні та інтенсивні величини.

Екстенсивні ФВ (маса, довжина, площа, енергія тощо) при поділі об'єкту на частини змінюють свої розміри і є адитивними величинами, тобто до них застосована операція додавання.

Інтенсивна величина характеризує стан фіэичного об’єкта і при його поділі на частини може зберігати свій розмір, наприклад густина, температура, питомий електричний опір гомогенного фізичного тіла. Інтенсивні ФВ неадитивні (густина суміші не дорівніє сумі густин її компонентів).

За характером прояву розмірів у явищах, що спостерігаються при виконанні дослідів, ФВ поділяються на енергетичні (активні), які здатні самі проявляти свої розміри (температура, напруга) і параметричні (пасивні)/, наприклад електричний onіp, ємність, індуктивність, розміри яких проявляються при діянні на об'єкт відповідноі активної величини.

Конкретні ФВ, як і об'єкти, яким вони притаманні, існують у просторі і у часі, перебуваючи у причинно-наслідкових зв'язках з іншими величинами згідно із законами фізики. Тому загалом розміри ФВ є функціями часу, координат простору та інших величин.

Pозміp є атрибутом кожної ФВ, а відрізняють скалярні та векторні величини. Скалярні ФВ поділяються на неполярні, які мають тільки розмір (маса, об'єм) і полярні, які ще мають знак (заряд, потік). Векторні ФВ /сила, переміщення, швидкість поряд з розміром мають напрям і виражають зміни poзміpів інших величин у просторі (градієнт температури, напруженість електричного поля) або просторові зміни розмірів у часі (швидкість, прискорення), а математично описуються похідними скалярних величин за координатами простору або простору і часу, а також похідними векторних величин за часом. За означенням, якщо розміри скалярних або розміри і напрями векторних величин не змінюються, то ці величини сталі (незмінні), а якщо змінюються, то змінні. Стала в часі величина може бути змінною в просторі. Поняття сталості ФВ відносне, оскільки рух абсолютний, а спокій відносний. Наприклад, довжина твердого тіла не є абсолютно стала, тому що матерія перебуває у безперервному pycі і внаслідок руху молекул на поверхні тіла теоретично його розміри змінюється. У зв'язку з еволюцією всесвіту поступово змінюються навіть такі фізичні константи як гравітаційна стала:

g = 6,672041 ×10-11 Н×м2×кг-2

і стала Планка, значения якої на 1977 р.

h = 6,626176 36 ×10-34 Дж×с.

Розміри ФВ можуть змінюватися неперервно або стрибкоподібно (дискретно). Величина, можливі розміри або і напрями якої при їх зміні на скінченному проміжку часу чи простору утворюють незліченну множину (континуум), називається континуальною, а якщо ця множина зліченна, то - дискретною. Континуальність розмірів ФВ, як і їx сталість, відносна через дискретність речовини та енергії (дискретність струму визначається зарядом електрона, дискретність енергії - її квантом). Проте, якщо зміни ФВ, що зумовлені дискретністю, незначні порівняно з їх розмірами, то такі ФВ сприймаються як континуальні (неперервні).

ФВ, розмір якої виражений як функція часу, за визначенням являє собою процес, тобто послідовну в часі зміну розміру величини, а стала величина - граничний випадок процесу. Векторна величина, розміри чи /і/ напрями якої виражені функцією часу, є векторним процесом. Розмір ФВ у даний момент часу називається її миттєвим розміром. ФВ, розміри якої є функцією дискретних моментів часу, являє собою дискретну послідовність.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6