Метод проектів, як засіб реалізації дослідницьких практичних та творчих завданнь освіти

Зміст.

1. Гуманізація освіти і вивчення трудового навчання в 12-річній школі.

2. Проектно – технологічна дяльність учнів.

3. Основні етапи проектно – технологічної діяльності.

4. Вимоги до змісту матеріалу, відбору об’єктів проектування і оформлення звіту.

5. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

6. Додатки.

7. Література.

I. Гуманізація освіти і вивчення трудового навчання в 12-річній школі.

Останім часом у всьому світі спостерігається загальна спрямованість на гуманізацію освіти, що знаходить своє відображення в орієнтації процесу на розвиток особистості учня.

Постіндустріальна суспільство зацікавлене в тому, щоб громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що стрімко змінюються.

В цих умовах перед шкільною освітою ставляться такі завдання:

1. Формування готовності учнів до розв’язання різних проблем. Очевидно, що залежно від ситуацій, рішення конкретної проблеми буде спиратися на цілий спектр знань, навичок, умінь у різних предметних галузях. Для сформування такої якості необхідно: зробити викладання більш проблемно – орієнтованим; ширше використовувати рефлексивний підхід у навчанні; стимулювати в них, кого навчають, не тільки уміння відповідати а поставлені питання, але й формулювати свої власні питання; підсили ступінь автономії учнів; переглянути традиційну роль вчителя і учнів на уроці.

2. Розвиток прагнення учитися все життя, обновлюючи отримані знання, уміння і навички стосовно умов, що змінюються.

Метою трудового навчання в цих умовах є формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь, навичок ведення домашнього господарства, забезпечення умов для професійного самовизначення учнів, вироблення в них навичок творчої діяльності, виховання культури праці.

Перед трудовим навчанням 12-річної школи ставиться завдання сприяти формування в учнів компетентності, а саме: технічного і технологічного кругозору; культури праці та побуту; самостійного та критичного мислення; розвиток особистісних якостей, потрібних для людини як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства; виховання відповідальності за результати власної діяльності.

Акцент у роботі учнів переноситься на розвиток творчого і кретичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності,уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийрми і технічні засоби; вміння проводити аналіз і оцінку процесу і результату праці; проводити нескладні маркетингові дослідження.

II.Проектно – технологічна діяльність учнів.

Серед різноманіття нових педагогічних, технологічних технологій у системі освіти, придатних для реалізації особистісно – орієнтованого підходу, найбільш характерна проектна методика навчання, що є новою педагогічною технологією навчання.

Необхідність застосування проектної методики в сучасній шкільній освіті зумовлена очевидними тендинціями в освітній системі до повноцінного розвитку особистості учня, його підготовки до реальної діяльності. Вона забезпечує не тільки міцне засвоєння,навчального матеріалу але й актуальний, моральний розвиток учнів, їхню самостійність, доюрозичливість у ставленні до вчителя; у стосунках між собою, команікабельність, бажання допомогти іншим.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13